Zelfbeeld, ego en negatief zelfbeeld

l     Home     l     Leven     l      Ellende      l     Verantwoordelijkheid       l     Nieuwe wereld      l     Meer     l

terug

terug

terug


Identiteit


Ons zelfbeeld

Ons zelfbeeld is niet onze werkelijke authentieke identiteit, maar slechts een sociaal gebonden denkbeeld; deel van ons ego en van onze persoonlijkheid.
Die- of datgene, wat we ons inbeelden te zijn in relatie tot anderen.
Het is over het algemeen een denkbeeld waar we ons mee identifi- ceren om door anderen goedgekeurd en gewaardeerd te worden.
En in feite is het dus slechts een (veranderlijk) fantasiebeeld . . . . .Onze authentieke identiteit

Omdat ons zelfbeeld slechts een veranderlijk fantasiebeeld is, kan ons zelfbeeld dus ook niet onze authentieke identiteit zijn.
Niet degene die we ervaren te zijn, geheel los en onafhankelijk van enig denkbeeld.
Niet degene die je ervaart wanneer je intens gelukkig bent, of wan- neer je schoonheid ervaart, of wanneer je heel intens ergens van geniet, of wanneer je liefde ervaart.
Want je zelfbeeld is dan even volkomen onbelangrijk geworden, los- gelaten, en totaal vergeten . . . . .
Vanuit je zelfbeeld ben je dus niet degene die je werkelijk bent in je onveranderlijke essentie; en zo dus ook niet werkelijk integer . . . .Onze "normale" identiteit

Degene die we normaal ervaren te zijn is een mengsel van onze aut- hentieke identiteit met een zelfbeeld met betrekking tot een bepaalde sociale omstandigheid.
Tegenover vrienden spelen we een heel andere rol als bijvoorbeeld tegenover onze moeder, of tegenover iemand van de belastingdienst, of tegenover een klein meisje, of een vijandig persoon.
Ons zelfbeeld is dus ook niet een  "totaalplaatje"  van onszelf, zoals wel eens beweerd wordt; want ons zelfbeeld verandert steeds naar gelang onze sociale omstandigheden . . . . .
Dit mengsel van onze essentie met ons zelfbeeld en zelfbeoordeling is ons ego; een veranderlijk "ik".Integriteit

Om heerlijk vrij en onbevangen te kunnen genieten van je bestaan en zo veel mogelijk geluk te kunnen ervaren in je leven, is het zoals reeds eerder uitgelegd belangrijk je ego (je neppe identiteit) zo min mogelijk belangrijk te maken, en zo veel mogelijk te leven vanuit je integriteit.
Je "onechtheid" staat je beleving van geluk anders in de weg.
Hoe belangrijker we ons zelfbeeld maken, hoe minder ons vermogen om werkelijk totaal en intens te kunnen genieten van ons bestaan.
Leven vanuit "ego-centrisme" creeert zoals reeds eerder beschreven een ellendig bestaan.Mentale ontspannenheid

Zijn in je authentieke identiteit heeft ook heel veel te maken met lachen; want wanneer je werkelijk spontaan en hartelijk lacht is er de mentaal ontspannen toestand die nodig is om authentiek jezelf te kunnen zijn.
Je kunt dan even je kunsmatige persoonlijkheid vergeten, en iets van je werkelijke integriteit ervaren.
In je authentieke identiteit kun je dus ook nooit stoer, macho of egocentrisch zijn . . . . . wel integer . . . . .


Hoe meer we ons bewust worden van onze verschillende zelfbeelden of persoonlijkheden en onze authentieke identiteit, hoe beter we ook kunnen begrijpen wat egocentrisme is.
Belangrijkmaking van degene die je niet werkelijk bent . . . . .

                  (zie ook:  www.levenskwaliteit.nl  pag."identiteitsbesef")

Negatief zelfbeeld


Twee soorten

Er zij twee verschillende soorten van negatieve zelfbeelden:

De eerste is een negatief zelfbeeld uit een negatieve zelf- beoordeling of zelf-veroordeling.

De andere is wanneer je jezelf inbeeldt dat je een gevaarlijk of mensvijandig persoon bent. 

 

De eerste soort negatief zelfbeeld

Minderwaardigheid

De eerste soort negatief zelfbeeld creeert gevoelens van minder- waardigheid, onzekerheid en negativiteit, die je nog erger dan de meeste andere zelfbeelden belemmeren om vrij en onbevangen te kunnen genieten van je bestaan.


Zelfbeoordeling

Bij een negatief zelfbeeld beoordeel je "jezelf" als negatief; en je veroordeelt jezelf bijvoorbeeld op grond van gemaakte fouten; of op je lichaam wat niet zo is als je vindt dat het zou moeten zijn; of je opleiding die je niet genoeg vindt; of je carriere in je leven enz..

Wanneer je dit als gewoonte blijft doen, blijf je leven in een negatief zelfbeeld en hierdoor ook in een subtiele vaak onbewuste negativiteit.


Inzicht

Het heeft weinig zin jezelf langs de suggestieve weg aan te praten dat je o.k. bent wanneer je niet begrijpt  wat de precieze oorzaak is van je negatieve zelfbeeld.
Wat nodig is, is te komen tot een helder inzicht in het ontstaan van je negatieve zelfbeeld, en tot het besef te komen dat je ook o.k. kunt zijn compleet met al je gemaakte fouten en onveranderbare eigenschappen, of tekortkomingen.

Totale zelfaanvaarding is voor iedere mens een voorwaarde om vrij en onbevangen te kunnen genieten van zijn of haar leven.
De oorzaken

Met betrekking tot een negatief zelfbeeld is het ook belangrijk te begrijpen dat iedere mens van nature een fundamentele behoefte heeft aan
veiligheid, waardering en verbondenheid.

Dit zijn diepmenselijke behoeften waar we ons over het algemeen niet zo erg bewust van zijn.


Ideaal persoon

Wanneer het ons echter in het verleden veel ontbroken heeft aan waardering (of goedkeuring) en wanneer we wel veelvuldig zijn afgekeurd, of veel gestraft, dan heeft dat een versterkt verlangen in ons gecreeerd naar goedkeuring en verbondenheid.
En ook heeft het dan een versterkte angst in ons gecreeerd voor afkeuring, waardoor we het dan overbelangrijk maken hoe anderen ons beoordelen . . . . .

Hierdoor willen we dan graag een ideaal persoon zijn die door ieder- een goedgekeurd of bewonderd kan worden.
Wanneer we dan in de gaten krijgen dat dat om allerlei redenen niet mogelijk is, kunnen we uit frustratie onszelf gaan beoordelen als negatief . . . . .  
Nog een andere oorzaak

Voor wie in het verleden veel is afgekeurd en/of gestraft heeft dat ook nog een tweede effect.
Je bent dan ook nog ingeprogrammeerd met het idee dat je niet goed bent, een kreng bent, niets waard bent, er niets van jou terecht komt, stom bent, slecht bent etc.
Wanneer zulke dingen maar vaak genoeg tegen kinderen worden gezegd, dan blijft daar op den duur iets van hangen wat je je gehele leven met je mee kunt slepen, wanneer je dat niet in de gaten hebt.


Afkeuring

Vaak ligt de oorzaak van een negatief zelfbeeld dus in veelvuldige, of sterke afkeuring door ouders, leerkrachten, broers, zussen enz. maar ook veel pesterij op school kan een oorzaak zijn.
Je bent dan door anderen ingeprogrammeerd met het idee dat er iets mis met je is.

Zo komt een negatief zelfbeeld dus vaak voort uit het egocentrisme van anderen, die echter ook weer zo waren opgevoed . . . . .

Wanneer je echter gaat beseffen dat er in feite nooit iets mis met je was, maar wel met degenen die je met dat idee hebben opgezadeld, gaat dat negatieve zelfbeeld op den duur vanzelf oplossen . . . . .
Te hoge verwachting

Ook wanneer ouders teveel van hun kinderen verwachten en kinderen hebben dat ideaalbeeld niet waar kunnen maken kan een negatief zelfbeeld ontstaan.
En ook wanneer je zelf teveel van jezelf hebt verwacht wat je niet hebt kunnen waarmaken kan dat een negatief zelfbeeld creeren; je kunt jezelf dan gaan zien als een "loser", een mislukkeling.


Wanneer dit laatste het geval is , probeer jezelf dan te realiseren wat werkelijk van wezenlijk belang is in je leven.
                                       
( Zie hiervoor ook www.levenskwaliteit.nl )
Cultuur

Nog een veelvoorkomende oorzaak van een negatief zelfbeeld ligt in onze moderne westerse cultuur.
Het is onze jeugd- en lichaamscultuur uit commercie en filmwereld.
Veel populaire films en reclame maken gebruik van bepaalde stan- daard ideaalbeelden.
Vooral als jongere kun je je er gemakkelijk door laten beinvloeden en je eigen lichaam als negatief gaan beoordelen.


Ideaalbeeld

Niemand voldoet echter aan alle "ideale" afmetingen en andere ideaal- kenmerken.
Bovendien hebben karakteristieke afwijkingen juist  hun eigen schoonheid; en iedere man of vrouw heeft ook nog zijn of haar eigen smaak.
Daarom zie je ook vaak de aantrekkelijkste mannen rondlopen met de lelijkste vrouwen; en vaak ook de mooiste vrouwen met de miserabelste mannen.


Zelfaanvaarding

Bedenk dat ideaalbeelden elkaar alleen vinden in de film; vrijwel nooit in de werkelijkheid.
Totale zelfaanvaarding maakt je tot een vrijer en gelukkiger mens, en daardoor voor anderen ook aantrekkelijker . . . . .
En voor wie wat ouder is is het in dit verband ook goed te beseffen, dat de meeste mensen het als prettiger ervaren een positief oud mens te ontmoeten dan een negatief jong mens.

De tweede soort negatief zelfbeeld


Ik ben gevaarlijk

Een negatief zelfbeeld waarbij je jezelf ziet als een gevaarlijk, of zelfs mensvijandig persoon; en over het algemeen heb je een hekel aan mensen.
Bijna voortdurend loop je dan rond in een soort "boosheids-ego".


Oorzaak

Dit negatieve zelfbeeld is ook weer terug te voeren naar onze fundamenteel menselijke behoeften aan
veiligheid, waardering en verbondenheid.

Het ontstaat wanneer het je in je verleden ontbroken heeft aan veilig- heid en/of menselijke verbondenheid (emotionele verwaarlozing).
Bijvoorbeeld wanneer je ouders erg egocentrische en/of strenge mensen waren, en je behoefte aan menselijke verbondenheid hierdoor ernstig gefrustreerd was.

Wanneer het een kind ontbreekt aan gevoelens van veiligheid, of wanneer het zich niet verbonden kan voelen met ouders, verzorgers, broers of zussen, ontstaat angst; en al snel ontwikkel je dan als kind reeds een agressieve respectloze overlevingsmentaliteit.


Mensvijandig

Vanuit deze angst kun je dan ook al snel een gevaarlijk zelfbeeld en een gevaarlijk en negatief wereldbeeld creeren, waarin je iedereen als een potentiele vijand ziet.
Uit dit negatieve zelfbeeld en die agressieve respectloze overlevings- mentaliteit ga je je dan zeer egocentrisch en vaak ook mensvijandig gedragen.


Criminaliteit

Ook van een schoolopleiding zal dan niet veel terecht kunnen komen, en er ontstaat ook nog een negatief zelfbeeld van de eerst genoemde soort: ik ben een mislukkeling; een loser; ik ben kansloos; ik ben niets waard . . . . .
Uit frustratie kun je dan een crimineel ego en zelfbeeld ontwikkelen;
want je leven is toch al verloren.
En bovendien kun je dan in het criminele millieu door andere crimi- nelen goedgekeurd en gewaardeerd worden.


Ellendig leven

Leven in zulk een negatief zelfbeeld en wereldbeeld betekent echter een ellendig leven; en wanneer iemand het dan heeft over gelukkig leven of over genieten van je bestaan zul je dan waarschijnlijk niet eens weten waar het over gaat . . . . .
Zo kun je het slachtoffer zijn van het egocentrisme van je ouders, die waarschijnlijk zelf ook zo opgevoed waren . . . . .


Negatieve spiraal

Egocentrisme creeert zo ook egocentrisme.
En deze negatieve spiraal kan alleen omgekeerd worden wanneer iedere mens zich bewust wordt van zijn of haar eigen egocentrisme en de gevolgen van egocentrisch en negatief gedrag voor anderen.

Positief zelfbeeld


Zingeving

Wanneer we aan ons leven ook een praktische en uiterlijke zin kunnen geven, en we iets kunnen betekenen voor anderen of de wereld waarin wij leven, creeert dat een positief zelfbeeld en kan dit ons negatieve zelfbeeld verdringen en op den duur doen vergeten.

Uit een positief zelfbeeld ontstaat zelfaanvaarding en het is dan ook gemakkelijker te komen in een onbevangen mentaal ontspannen toestand die een voorwaarde is voor het ervaren van een positieve levenskwaliteit.

                   . . . . . Zorg dat je leven zin heeft . . . . .